my picture
my picture
خوش آمدید

به استارت آپ پوهنتون ذوق

آیا تاکنون خواسته اید در سطح پوهنتون ذوق چیزی بیاموزید؟آیا به طیف گسترده ای از رشته های تحصیلی علاقه دارید؟ آیا به دست آوردن دانش ارزشمند و جالب به صورت کم هزینه امکان پذیر است ؟ آموزش نقش اساسی در توسعه انسانی , اجتماعی و اقتصادی دارد. آموزش و پرورش به عنوان یک حق انسانی درنظر گرفته شده و نقش اساسی در توسعه انسانی , اجتماعی و اقتصادی دارد. آموزش برابری جنسیتی , ترویج صلح و شانس فرد برای داشتن فرصت های بیشتر در زندگی را افزایش می دهد. پوهنتون ذوق پیشرو در آموزش, استعدادیابی و حمایت مهاجرین افغانستانی می باشد.

از ما بیشتر بدانید